ТЪРСЕНЕ ПРОФИЛ КОНТАКТ ДОСТАВКА
КОЛИЧКА0

Вашата количка е празна.

Свържете е с нас: 0889940651

Product was successfully added to your shopping cart.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

 

I. ПОНЯТИЯ

Чл. 1. По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

а/ „Обо Беттерманн” – това е търговско дружество ОБО Беттерманн България” ЕООД, със седалище в град София и адрес на управление: район „Кремиковци”, ул. „Челопешко шосе” № 15, с ЕИК 130552009.

б/ „Електронен магазин” – това е приложение на сайта на ОБО Беттерманн България” ЕООД, което дава възможност за покупка на стоки от разстояние 

в/ „Сайт” – това е официалният сайт на „ОБО Беттерманн България” ЕООД – www.obobettermann.bg , на който може да бъде намерена информация за предлаганите в електронния магазин стоки, които Клиентът/Потребителят може да поръча.

г/ „Стока” – това е всеки от предлаганите в електронния магазин артикули, който е описан с основните му характеристики, има негово изображение, посочена е продажната му цена и може да бъде закупен чрез заявка (поръчка) по интернет.

д/ „Клиент” – това е всяко юридическо лице, което придобива стоки от електронния магазин.

е/ „Потребител” - това е всяко физическо лице, което придобива стоки от електронния магазин, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

ж/ „Заявка за покупка (поръчка)” – това е всяка заявка (поръчка), извършена чрез попълване на електронната/ите бланка/и, достъпна/и на интернет сайта Обо Беттерманн.

з/ „Доставка до адрес (транспорт)” – това е доставката до посочения от Клиента/Потребителя в заявката адрес, при наличие на съответните условия за доставка на стока до адрес.

 

 

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.2.1. Настоящите Общи условия се прилагат за Клиенти и Потребители, по повод сключваните от тях договори за продажба на стоки чрез електронен магазин на интернет страницата на Обо Беттерманн и имат обвързваща сила за Потребители и Клиенти от момента на отправянето на поръчка. 

Чл.2.2. В случай, че отделни клаузи на Общите условия станат изцяло или частично недействителни, в това число в разрез с повелителни норми на действащото законодателство, недействителността им не засяга валидността на останалите условия или обвързващата им сила.

Чл.2.3. За неуредените изрично в настоящите Общи условия въпроси се прилагат действащите Общи условия за продажба на продукти на Обо Беттерманн, публикувани на www.obo-bettermann.bg и разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

 

 

III. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

Чл.3. Клиентът/Потребителят подава заявката, чрез попълване на електронната/ите бланка/ и, достъпна/ и на интернет сайта.

Чл.4.1. Подаването на заявка не означава автоматично запазване на стоката в системата на Обо Беттерманн, тъй като е възможно поръчаният артикул да не бъде наличен. За уточняване на всички детайли по изпратената от Клиента/Потребителя поръчка, служител на Обо Беттерманн осъществява контакт с него чрез посочения от него имейл адрес и/ или телефон.

Чл.4.2. В случай че поръчаната от Клиента/Потребителя стока е налична, Обо Беттерманн следва да осъществи контакт с Клиента/Потребителя с цел потвърждение на  направената поръчка. Потвърждението се осъществява чрез посочения от Клиента имейл адрес и/ или телефон.

Чл.4.3. В случай, че поръчката не бъде потвърдена от Клиента/Потребителя, тя се смята за оттеглена и няма обвързваща сила за страните.

Чл.5.1. По всяко време преди завършването на Поръчката Клиентът/Потребителят има право да променя избраните от него стоки и въведените данни, като носи отговорност за тяхната пълнота и достоверност.

Чл.5.2. Поръчката не може да бъде променяна и/или оттегляна след нейното потвърждение.

 

 

IV. ДОСТАВКА И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

Чл.6.1. Доставката се извършва до адреса на Клиента/Потребителя, посочен в Поръчката, съгласно избрания начин на доставка в срок, посочен в работни дни за всеки отделен продукт, считано от датата на потвърждаването на заявената поръчка. Обо Беттерманн си запазва правото да увеличава срока на доставка с не повече от 30 (тридесет) дни след предварително потвърждение от Клиента/Потребителя, направено по телефон или имейл.

  Чл.6.2. Доставката до адреса на Клиента/Потребителя е за негова сметка и се заплаща, както следва:

-                Поръчки на стойност от 1,00 до 199,00 лв. –доставка  9,99лв

-                Поръчки на стойност от 200,00 - 499,00 лв.- доставка 4,99лв

-                Поръчки на стойност над 499,00 лв. се доставят за сметка на Обо Беттерманн.

Чл.7.1 Стоката се доставя, в оригиналната й опаковка, подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка, както и с изискваните от закона придружаващи я документи.

Чл.7.2. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за Обо Беттерманн не възниква задължение за нейното изпълнение. В този случай, стоката се връща/ остава в складовете на Обо Беттерманн, като Клиентът/Потребителят дължи заплащането на разходите по връщането и/или съхраняването на стоката. За сметка на Клиента/Потребителя са разходите по съхраняването на стоката, извършени до датата на получаването на стоката от складовете на Обо Беттерманн.

Чл.8.1. Стоката се предава на Клиента/Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата, от името на Клиента/Потребителя.

Чл.8.2. Извършеното предаване на Клиента/Потребителя се удостоверява с двустранно подписан, приемо-предавателен, товарителница, разписка, или друг писмен документ с равнозначно значение.

Чл.8.3. Приемането на Продуктите от Клиента/Потребителя, удостоверява одобрението от Клиента/Потребителя на количеството и опаковката им. Обо Беттерманн няма задължение да застрахова стоките, в това число да сключва транспортна застраховка.

 

 

V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ

Чл.9. Всички цени на предлаганите в електронния магазин стоки са в български лева, с включен ДДС за посочената мерна единица.

Чл.10.1. Плащането на цената на закупените стоки се извършва по следните начини:

а/ по банков път;

б/ с дебитна или кредитна карта посредством виртуален POS терминал;

в/ с наложен платеж.

 

Чл.10.2. Плащането може да се извърши авансово чрез заплащане на цялата цена или на част от нея, като във втория случай доплащането на останалата част от цената се извършва при предаване на стоката.

Чл.10.3. За приемане на авансовото плащане от Потребител, последният следва да е предоставил изричното си съгласие за извършване на плащането.

Чл.11. Допълнителните разходи, свързани с доставката, са за сметка на Клиента/Потребителя, освен в случаите, когато е изрично посочено, че доставката не се заплаща, и не се включват в размера на продажната цена.

 

 

VI. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ. ГАРАНЦИИ

Чл.12. За продажба на стоки на Клиенти се прилагат правилата на раздел 5 от Общите условия за продажба на продукти на Обо Беттерманн, публикувани на www.obo-bettermann.bg.

Чл.13.1. Всеки Потребител, закупил стока от електронния магазин, има право на рекламация за недостатъци на стоката.Чл.13.2. Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени писмено при приемане на Продуктите от Потребителя. В противен случай Продуктите се считат за приети без забележка.

Чл.13.3. Обо Беттерманн предоставя  търговска гаранция стоките 12 (дванадесет) месеца от датата на доставка. Предоставената търговска гаранция е валидна само при правилен монтаж и експлоатация на стоките, съобразени с вида на поцинковането и техническите им характеристики.

            Чл. 13.4. Рекламацията трябва да бъде предявена писмено или устно на посочения адрес на управление на Обо Беттерман, или в някой от търговските му обекти, като в нея се посочва предмета на рекламацията, предпочитания от Потребителя начин за удовлетворяване й, съответно размера на претендираната сума и адрес за контакт.

Чл.13.5. Рекламацията трябва да е придружена от фактура/касова бележка или друг документ, удостоверяващ извършеното плащане и документ за доставката. Обо Беттерман няма задължение да удовлетворява рекламации, които не съдържат някои от посочените документи.

Чл.13.6. В случай, че рекламацията е основателна, Обо Беттерманн ще я удовлетвори в срок до 1 (един) месец от предявяването й.

Чл.13.7. Обо Беттерманн не носи отговорност за вреди, които са следствие от неправилна употреба, монтаж, експлоатация на стоките, както и няма задължение да удовлетворява рекламации, поради несъответния, възникнали в резултат на неправилна употреба, монтаж и експлоатация.Използването, третирането и обработването на стоките предмет на настоящата оферта от Клиента/Потребителя се осъществява на негов риск. Обо Беттерманн не носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които Клиентът/Потребителят възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработване, третиране или използване на стоките в широк смисъл. Клиентът/Потребителят се задължава да проверява съответствието на стоките с целената употреба.

 

 

VII. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧАНАТА СТОКА.

Чл.14.1. Потребителят има право да се откаже от сключения договор от разстояние в срок до 7 работни дни, считано от датата на доставката, като върне доставената стока и получи обратно платената сума за нея в 30 дневен срок от получаването й от Обо Беттерманн.

Чл.14.2. За връщане на стоката от Потребител, следва да са изпълнени следните условия:

- Стоката да е във вида, в който е доставена, с ненарушени характеристики и функционалност;

- Стоката да не е била използвана от Потребителя;

- Потребителят да заяви писмено желанието си да върне стоката, като приложи документ за платената цена и да посочи банкови данни за изплащане на сумата.

Чл.14.3. В случай, че не е налице някое от горните условия, Обо Беттерманн, уведомява Потребителя с указания за изпълнението, като при невъзможност да бъдат изпълнени, няма задължение да приеме върната стока, съответно да възстанови платената сума.

Чл.15. Правото на отказ от договора не може да бъде упражнявано за стоки, изработени по индивидуална поръчка на Потребителя.

 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл.16. Настоящите Общи условия са в сила от датата на публикуването им в сайта. Обо Беттерманн си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта.

Чл.17. За всички неуредени с настоящите общи условия случаи се прилага действащото, към съответния момент, в Република България законодателство.